Baltic Euromedical OÜ isikuandmete töötlemise tingimused
 
SISSEJUHATUS

Baltic Euromedical OÜ (registrikood 11117354, aadress Paldiski mnt 68a,Tallinn) osutab erinevaid tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Seoses tervishoiuteenuste osutamisega (teenuste loetelu on toodud veebilehel aadressil https://www.bemed.ee) töötleb Baltic Euromedical OÜ isikuandmeid. Käesolevaga privaatsuspoliitikaga annab Baltic Euromedical OÜ ülevaate kogutavatest isikuandmetest ning nende töötlemise tingimustest.

Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad Baltic Euromedical OÜ Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

Isikuandmete töötlemise tingimusi kohaldatakse Teie pöördumisel Baltic Euromedical OÜ poole teenuse saamiseks.

Baltic Euromedical OÜ tagab Patsientide Isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR) ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

MÕISTED

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, milleks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Samuti kuuluvad isikuandmete alla eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Patsient – füüsiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga lepingu või on avaldanud soovi lepingu sõlmimiseks (füüsiline isik, kes on pöördunud või pöördub Baltic Euromedical OÜ poole teenuse saamiseks);

Teenusepakkuja – Baltic Euromedical OÜ (registrikood 11117354, aadress Paldiski mnt 68a,Tallinn);

Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;

Vastutav töötleja – Teenusepakkuja kui isik, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb Isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Baltic Euromedical OÜ töötleb patsientide isikuandmeid kehtiva õiguse alusel üksnes kindlatel õiguspärastel eesmärkidel ja õiguspärases ulatuses.

 • Kui pöördute Baltic Euromedical OÜ poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid (Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid) Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel. Baltic Euromedical OÜ ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel. Näiteks võime edastada Teie tööandjale ainult tervisekontrolli otsuse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel.

 • Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks võib olla ka Teie poolt meile antud nõusolek. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaks määratud eesmärkidel ja ulatuses. Teil on õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

ANDMETE EDASTAMINE


Baltic Euromedical OÜ
väljastab Teiega seotud andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid andmeid küsida (nt Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel, politsei jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Baltic Euromedical OÜ edastada Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel:

 • e-tervise arstiportaali infosüsteemi, mille Vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn);

 • retseptikeskusesse, mille Vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn);

 • pildipanka, mille Vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu);

 • seoses lennundusspetsialisti tervisekontrolliga Lennuametile (registrikood 70000800, aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn);

 • seoses mootorsõidukijuhi tervisekontrolliga E-tervisetõendi Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille Vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn).

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Baltic Euromedical OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Sotsiaalministri 18.09.2008.a määruse nr 63 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Baltic Euromedical OÜ järgmisi dokumente, mis sisaldavad Isikuandmeid:

 • Patsiendi tervisekaarte säilitame 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist.

 • Sotsiaalministri 24.04.2003.a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ § 7 lg 1 alusel säilitab Baltic Euromedical OÜ tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

 • Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

 • Isikuandmeid, mille säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest ja mis on kogutud lepingu sõlmimiseks, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses või kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist.

ISIKUANDMETE KAITSE

Baltic Euromedical OÜ on rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid ning info- ja küberturbe meetmeid, säilitades Isikuandmeid viisil, mis tagavad õigusaktidega kooskõlas oleva Isikuandmete tõhusa kaitse.

Baltic Euromedical OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie Isikuandmeid, järgides andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Patsiendi Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs üksnes neile isikutele, kelle jaoks on see vajalik seoses tööülesannete täitmisega. Meie töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et Teie Isikuandmed oleksid meie käes kaitstud.

 

TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

KONTAKT

 

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Baltic Euromedical OÜ-ga või Baltic Euromedical OÜ andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

 

Baltic Euromedical OÜ kontaktandmed:

Aadress: Paldiski mnt 68a, Tallinn

Telefon: 6 405 552

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Baltic Euromedical OÜ andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

Telefon: +372 5854 1110

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.